فروشگاه تاسیسات-بامدیریت جناب آقای اهرابیان

آدرس:تبریز-خیابان خاقانی-نبش رحلی بازار پلاک1

تلفن :09143147179