قزوین-خدابنده تصفیه آب خدابنده با مدیریت آقای رضا اینانلو
آدرس:خدابنده
تلفن:
موبایل:03011055757