سیرجان- تصفیه آب حلیلی-بامدیریت آقای حلیلی
آدرس:
تلفن:
موبایل:09217574095