در حال نمایش 5 نتیجه

فیلتر 7-Mineral VTN

95,000 تومان
مینرال 100%ارگانیکدانه های معدنیبرگشت TDSواقعی به آبساخت تایوان

فیلترمرحله8 ORP VTN

200,000 تومان
Oxidation reduction potential به معنی کاهش پتانسیل اکسیداسیون است. این فیلتر قلیایی کننده آب است وباعث افزایش phآب میگردد و